Vanliga frågor & svar

Vad är ett regionalt skyddsombud?

De regionala skyddsombuden arbetar främst med att aktivera och underlätta samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatser där det finns medlemmar från något av fackförbunden men där det saknas kollektivavtal. De regionala skyddsombuden verkar för att öka antalet lokala skyddsombud. Lokala skyddsombud har en viktig uppgift att företräda sina arbetskamrater och verka för en god arbetsmiljö på den lokala arbetsplatsen.

Varför vill ett regionalt skyddsombud komma och besöka företaget?

Ett regionalt skyddsombuds huvuduppgift är att förmå arbetsgivaren och arbetstagarna att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. De företag de regionala skyddsombuden vill besöka har slumpmässigt valts ut av respektive fackförbund på arbetsplatser där något av fackförbunden har minst en medlem. 

Vad gör ett regionalt skyddsombud?

Ett regionalt skyddsombud vill ha en dialog med företaget och ha en diskussion kring företagets arbetsmiljö. Det regionala skyddsombudet vill uppmärksamma företaget på eventuella brister samt stimulera företaget att jobba med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Kan jag som medlem i ett fackförbund kontakta ett regionalt skyddsombud?

Har du frågor om din specifika arbetsmiljö ska du kontakta ditt fackförbund. Upplever du däremot att arbetsplatsens generella arbetsmiljö har brister och risker som din arbetsgivare inte åtgärdar ska du i första hand kontakta ditt skyddsombud.

Kan jag som skyddsombud kontakta ett regionalt skyddsombud?

JA. Om du är lokalt skyddsombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud. Se kontaktuppgifter nedan.

Kan jag som arbetsgivare själv be om ett besök av ett regionalt skyddsombud?

JA. Kontakta det regionala skyddsombudet som verkar i ditt område. Se kontaktuppgifter nedan.

Kan företaget säga nej till ett besök av ett regionalt skyddsombud?

Enligt lag kan du inte neka ett besök av ett regionalt skyddsombud. De regionala skyddsombuden har samma rättsliga ställning som ett lokalt skyddsombud och ska få tillträde till arbetsplatser där minst en medlem från något av de fyra förbunden finns. Inget kollektivavtal krävs.

Vi har redan skyddsombud på arbetsplatsen, räcker inte det?

Det är bra att ni har ett skyddsombud men det kan också vara bra att ett regionalt skyddsombud kommer och besöker er. Tillsammans med det lokala skyddsombudet kan ni ha en dialog kring företagets arbetsmiljöarbete.

Hur kan jag förbereda mig inför besöket?

Titta igenom företagets/organisationens arbetsmiljöarbete. Vilken information finns i företagets policydokument? Här finner du tips på bra länkar. 
Ta gärna kontakt med Regionala skyddsombudet för att få lite mer information innan besöket.

Andra aktörer har redan varit här på besök, räcker inte det?

Olika aktörer kan ha olika uppdrag.

Regionalt skyddsombud

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.
Kontakta oss

Vi vill veta vad du tycker
Hör av dig!